REGULAMIN ZAKUPÓW (obowiązuje od 25 maja 2018 r.)

na stronie www.fotto.lublin.plSklep internetowy, dostępny w domenie fotto.lublin.pl, prowadzony jest przez Fotto Magdalena Cwalińska z siedzibą w Prawiednikach 128, 20-515 Lublin firmę wpisaną do rejestru CEIDG, posiadającą NIP: 712-205-32-83, z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym info@fotto.lublin.pl 1. Zamówienia są przyjmowane przez strony internetowe dostępne w domenie fotto.lublin.pl.

 2. Klienci mają możliwość korzystania z fotto.lublin.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w fotto.lublin.pl (dalej: „Konto”) lub poprzez dokonanie zakupu bez rejestracji poprzez wpisanie do formularza zakupu danych niezbędnych do obsługi zamówienia.

  Zakres przetwarzania danych pozostawionych podczas składania zamówienia określa Polityka ochrony prywatności.

 3. Aby utworzyć Konto na stronie fotto.lublin.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny oraz nadać hasło. Na adres e-mail Klienta pozostawiony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość opisująca sposób potwierdzenia rejestracji. Po potwierdzeniu rejestracji konto jest aktywne.

 4. Wszystkie produkty dostępne w fotto.lublin.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 5. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych fotto.lublin.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest paragon fiskalny lub faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie papierowej.

 6. Zamówienia dostarczane są przez zewnętrzne firmy kurierskie. Wyboru przewoźnika można dokonać podczas finalizowania zamówienia. Koszt wysyłki kalkulowany jest dla każdego zawienia indywidowalnie i jest podany w podsumowaniu – przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia. Koszty dostawy podane są również w cenniku na stronie sklepu w zakładce Koszty wysyłki.

 7. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówienia po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Odbiór zamówienia możliwy jest w Lublinie lub w Prawiednikach., których wykaz wskazany jest na stronach internetowych fotto.lublin.pl w zakładce Nasze sklepy.

 8. Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Polski.

 9. Umowa zawarta pomiędzy Klientem, a Fotto, dotycząca zakupu danego produktu w fotto.lublin.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w fotto.lublin.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest punkt odbioru osobistego.

 10. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach fotto.lublin.pl, możemy zaproponować podział zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie może zostać rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

 11. W przypadku opłacenia zamówienia Przelewem, Przelewm online lub Kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za produkt zamówiony na fotto.lublin.pl, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (finalizacji zamówienia – użycie przycisku Zamów i zapłać).

  Możliwe są następujące formy płatności:

o Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w gotówką w punkcie odbioru osobistego.

o Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Fotto, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

o Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez DialCom24 Sp. z o.o. – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerska 15 , wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513. Opcja zapłaty przelewem online może jest dostępna w wybranych kategoriach produktowych. 1. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w Sklepie, zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

 2. Naszym celem jest wysłanie złożonego i opłaconego zamówienia w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych. Jeśli ten termin jest niemożliwy do dochowania – obsługa sklepu skontaktuje się z Klientem, aby powiadomić o opóźnieniu. Czas doręczenie zamówienia zależy jest od wybranego przewoźnika i rodzaju usługi przewozowej. Deklarowane terminy dostawy określone są podczas finalizacji zamówienia.

  W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do wskazanego Punktu Odbioru Osobistego. O możliwości odebrania zamówionego produktu informujemy drogą elektroniczną, sms lub telefonicznie. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 3 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Termin i miejsce odbioru osobistego będzie uzgadniany indywidualnie po złożeniu zamówienia przez Klienta.

 3. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach fotto.lublin.pl. Jeśli czas gwarancji nie jest określony to znaczy, że produkt objęty jest gwarancją konsumencką z tytułu zgodności z przedmiotem umowy trwającą 24 miesiące.

  Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.

  Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.

 4. Odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

 5. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej lub w formie pisemnej na adres Fotto podany w górnej części Regulaminu, na koszt Fotto.

 6. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Fotto niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Fotto albo Fotto nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

 7. Na rozpoznanie reklamacji z tytułu rękojmi mamy 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni nie ustosunkujemy się do żądań Klienta, oznacza to, iż żądania uznane zostały za uzasadnione. Naszym celem jest rozpatrzenie reklamacji w ciągu 3 dni roboczych.

  W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Fotto.

 8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, stanowią Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

 9. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w fotto.lublin.pl i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres info@fotto.lublin.pl w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni od jego zakupienia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez Fotto dokonanych przez Klienta zakupów - okresie do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. Klient wysyła zużyty sprzęt do Fotto, na swój koszt.

 10. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu fotto.lublin.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu fotto.lublin.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

 11. Podane przez Klientów dane osobowe Fotto zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Klient dokonujący zakupu w fotto.lublin.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu obsługi zamówienia Klienta.

 12. Fotto może zmienić Regulamin. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Fotto w informacji dotyczącej zmiany Regulaminu, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 14 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu. Wszyscy Klienci, których dotyczy zmiana regulaminu, zostaną poinformowani o niej i poproszeni o jej akceptację w terminie nie krótszym niż 14 dni. W przypadku braku akceptacji nowego regulaminu, Klient ma prawo odstąpić od umowy bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na dotychczasowych zasadach.

 13. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

 14. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Fotto w ramach fotto.lublin.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.ZAŁĄCZNIK nr 1

Polityka Ochrony Prywatności

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest

Fotto Magdalena Cwalińska z siedzibą w Prawiednikach 128, 20-515 Lublin (zwana dalej „Fotto”) właściciel sklepu internetowego www.fotto.lublin.pl (dalej „Sklep”)oraz sprzedawca na internetowej platformie handlowej Allegro.pl (dalej „Allegro”) posługujący się loginem fot-to.

Źródło danych osobowych, czyli skąd mamy Twoje dane.

Otrzymaliśmy je od Ciebie:

 • podczas składania zamówienia przez Sklep

 • podczas składania zamówienia przez Allegro

 • podczas składania zamówienia z pominięciem platform handlowych: telefonicznie, mailowo lub osobiście)

 • podczas kontaktu w sprawach związanych z prowadzaną działalności (czyli np. zapytania dotyczące akcesoriów fotograficznych)

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko i wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do:

 • kontaktu w sprawie składanych zamówień i zapytań

 • zakładania i zarządzania Twoim kontem Klienta w sklepie

 • obsługi płatności za zamówienie

 • wysyłki złożonego zamówienia

 • obsługi reklamacji

 • wzięcia przez Ciebie udziału w programach lojalnościowych, promocjach i konkursach (o ile wyraziłeś chęć uczestnictwa)

Podstawą prawną przetwarzania osobowych są zapisy art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda na przetwarzanie.

Osobne przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych

i rachunkowych np. jeśli wystawiliśmy fakturę zawierającą Twoje dane, jesteśmy zobowiązani do przechowywania jej przez 5 lat.

Za Twoją zgodą przetwarzamy również Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

W każdej chwili możesz zażądać:

a) dostępu do swoich danych osobowych;

b) sprostowania danych osobowych, gdy zauważysz że są nieprawidłowe lub niekompletne

c) usunięcia danych osobowych, gdy Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały

zebrane, cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych, zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania

Twoich danych, Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem lub gdy dane powinny być usunięte w

celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy zauważysz, że:

Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych

Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał, aby zostały usunięte.


Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń.

e) przeniesienia danych osobowych

Możesz również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,

 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Każde z tych żądań powinno być zgłoszone drogą mailową i będzie wykonane niezwłocznie.

Pamiętaj, że usunięcie, ograniczenie, przeniesienie oraz zgłoszenie sprzeciwu względem przetwarzania danych będzie miało wpływ na świadczone usługi i skutkować będzie prawdopodobnie uniemożliwieniem wykonania tych usług w sposób prawidłowy.

Masz również prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Rodzaj zbieranych danych

Podanie danych jest dobrowolne. Jednak są one konieczne do sprawnej realizacji celów wymienionych powyżej. Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych:

Imię i nazwisko

Adres

Nr telefonu

Adres e-mail

Dodatkowo, jeśli potrzebujesz faktury VAT za zamówione przedmioty, konieczne jest podanie NIP.

Nie zbieramy innych danych osobowych.

Udostępnianie danych osobowych innym podmiotom

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom współpracującym z nami w celu realizacji zawartej z Tobą umowy czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe oraz obsługę logistyczną zamówienia

Okres przechowywania danych

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą tj. przez 2 lata (okres obowiązywania ochrony z tytułu zgodoności towaru z umową), a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych.

Maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Kontakt w sprawie danych osobowych

Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami mailowo, telefonicznie lub listownie.

info@fotto.lublin.pl, tel. 531 760 536

adres pocztowy:

Fotto

Administrator Danych Osobowych

Prawiedniki 128

20-515 Lublin

ZAŁĄCZNIK nr 2

Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

 2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

 3. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:

a. wiadomością e-mail, na adres info@fotto.lublin.pl,

b. w formie pisemnej, na adres Fotto, Prawiedniki 128, 20-515 Lublin.

 1. Sprzedający niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez konsumenta adres e-mail.

 2. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:


  a. dodatkowych koszów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz

  b. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),

  c. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

 1. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

  a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

  h. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

  i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

  k. zawartej w drodze aukcji publicznej;

  l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

  m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 2. W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 3. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.

 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 5. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 6. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Adres do zwrotu towaru:

Fotto
Prawiedniki 128

20-515 LublinFotto

Prawiedniki 128

20-515 Lublin

info@fotto.lublin.pl

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................,

numer oferty / numer dowodu zakupu ............................................................Data zawarcia umowy: .................................................,

data odbioru: ................................Imię i nazwisko....................................................................

Adres...................................................................................

Data.....................................................................................